Toekenning van de opdracht

 1. De algemene voorwaarden van Silva van toepassing op alle opdrachten die Silva in opdracht van haar opdrachtgever uitvoert.
 2. De bepalingen in regelingen van de opdrachtgever die betrekking hebben op onderwerpen waarin deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, zijn niet van toepassing tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Silva. Mondelinge afspraken zijn alleen na schriftelijke bevestiging door Silva rechtsgeldig. Bezwaren van de opdrachtgever tegen de Algemene Voorwaarden zijn niet ontvankelijk indien zij Silva na het toekennen van de opdracht bereiken. Indien de opdracht wordt verleend op basis van een afzonderlijk contract, primeren in geval van strijdigheid, de bepalingen van het afzonderlijk contract (bijzondere voorwaarden).

Uitvoering van het project

 1. Silva zal tijdens de uitvoering van het project de in de offerte aangegeven technieken, methoden, procedures, profielen en informatiebronnen gebruiken. Silva behoudt zich het recht voor om hiervan af te wijken als zij dit voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk acht.

 2. Indien Silva een substantiële afwijking in de uitvoering van de opdracht noodzakelijk acht, voor wat betreft de aard of de omvang van de te leveren prestatie, dan informeert Silva de opdrachtgever van deze noodzaak en zal de toestemming van de opdrachtgever vereist zijn voordat de opdracht verder wordt uitgevoerd.Indien de opdrachtgever de opdracht, om welke reden dan ook niet aanpast, kan elk van beide partijen de overeenkomst opzeggen. De prestaties zoals die tot op dat moment door Silva zijn geleverd, zullen door de opdrachtgever worden vergoed. In het geval dat de opdrachtgever zonder gerechtvaardigde reden zijn toestemming weigert, kan Silva schadevergoeding eisen.
 3. Ingeval door onvoorziene omstandigheden Silva genoodzaakt is het tijdsschema van de uitvoering van de opdracht te wijzigen, zal de klant hiervan zo snel als mogelijk geïnformeerd worden en zal een aangepast voorstel van uitvoering gedaan worden.

Prestaties

 1. Onderwerp van de overeenkomst is de in de opdracht of offerte beschreven advies-, opleidings- of coördinatieprestatie. Er is geen verplichting tot het behalen van een economisch resultaat voor de opdrachtgever, maar enkel een middelenverbintenis in hoofde van Silva. Silva verplicht zich de opdracht uit te voeren tegen de tarieven bepaald in de offerte en dit gedurende zes maanden gerekend vanaf de datum van het verzenden van de offerte. Regietarieven voor langlopende opdrachten worden jaarlijks aangepast in functie van de geldende index.
 2. Indien de overhandiging van een rapport met de projectresultaten is voorzien in de offerte of in de opdracht zal dit rapport, behoudens andersluidend beding, per mail aan de opdrachtgever worden overgemaakt.

Informatieplicht opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zal , ook Silva zonder dat erom gevraagd wordt, alle informatie, onder welke vorm ook, die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, tijdig meedelen en overmaken, zelfs als deze informatie pas tijdens de uitvoering van de opdracht bekend wordt.

 2. Op vraag van Silva zal de opdrachtgever de volledigheid en de juistheid van de verstrekte informatie bevestigen. Indien de opdrachtgever deze verplichtingen niet nakomt, heeft Silva het recht om de opdracht met een opzegtermijn van tien (10) dagen op te zeggen. De tot dan toe door Silva gemaakte kosten moeten door de opdrachtgever worden vergoed. De opdrachtgever draagt zorg voor de toegang voor aangestelde van Silva tot onroerende goederen (tevens van derden) voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht. Silva kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de uitvoering van de opdracht ten gevolge van de ontoegankelijkheid van onroerende goederen.

Instructies

 1. De opdrachtgever is ertoe gehouden enkel instructies te geven aan medewerkers van Silva welke expliciet zijn opgenomen in de opdracht. Indien hiervan afgeweken moet worden, zal de opdrachtgever contact opnemen met Silva.

 2. De opdrachtgever kan in geen enkel geval enige vorm van werkgeversgezag uitoefenen op medewerkers van Silva

Geheimhouding

Silva zal iedere informatie, die tijdens de uitvoering van de opdracht verkregen wordt, geheim houden. Enkel mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij kan van deze geheimhoudingsplicht afgeweken worden. Deze verplichting geldt niet voor gegevens of documenten die algemeen bekend of toegankelijk zijn voor het publiek. Silva kan, tenzij schriftelijk verboden door de opdrachtgever, het verkrijgen van de opdracht en de uitvoering ervan vermelden als referentie.

Bescherming van de kennis van Silva

 1. De opdrachtgever mag de projectresultaten en elke door Silva in het kader van de opdracht overgedragen kennis, uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken, tenzij voorafgaand en schriftelijk anders werd overeengekomen. Silva kan voor de opdrachtgever verkregen projectresultaten voor andere doeleinden gebruiken, tenzij voorafgaand en schriftelijk anders werd overeengekomen.
 2. Voor zover bij de projectuitvoering auteursrechten ontstaan, blijven deze op naam van Silva, tenzij voorafgaand en schriftelijk anders werd overeengekomen.
 3. Op offertes van Silva zijn automatisch auteursrechten van toepassing. Bij schending van deze rechten rekent Silva een forfaitair bedrag aan van € 50.000 per inbreuk zonder afbreuk te doen van het recht van Silva om een aanvullende schade te vorderen en te bewijzen.

Onvoldoende uitvoering

Indien de opdrachtgever meent dat de toegekende opdracht onvoldoende werd uitgevoerd, moet hij dit binnen een termijn van tien (10) dagen meedelen aan Silva in de in Artikel 11 bepaalde vorm. In het geval dat de opdrachtgever een claim indient wegens het onvoldoende uitvoeren van de opdracht, staat het Silva vrij het bedrag van de totale vergoeding te verminderen, dan wel de prestaties te verbeteren binnen een redelijke termijn.

Aansprakelijkheid

 1. Silva zal iedere, haar toegekende en aanvaarde opdracht en alle werkzaamheden met de meeste zorg en volgens de van toepassing zijnde regels uitvoeren, rekening houdend met de stand van de wetenschap en kennis.
 2. Alle opdrachten en werkzaamheden uitgevoerd door Silva houden enkel een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis in, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Silva zal enkel aansprakelijk zijn voor de rechtstreekse schade die de opdrachtgever lijdt. In geen geval kan de opdrachtgever aanspraak maken op een vergoeding voor indirecte schade.
 4. De aansprakelijkheid van Silva is bovendien ten allen tijde begrensd tot de omvang van de vergoedingen ontvangen van de opdrachtgever voor het betreffende project, hetzij voor een langdurig project de vergoeding betaald gedurende het laatste jaar voor de beëindiging van de opdracht of voor het instellen van de claim.
 5. In al deze gevallen zal de verantwoordelijkheid van Silva beperkt zijn tot een maximum van € 100 000.
 6. De aansprakelijkheid van Silva is bovendien beperkt tot de schade die aan Silva wordt gemeld binnen het jaar na het beëindigen van de diensten. Latere vorderingen zijn niet meer ontvankelijk.

Verzekering

Beide partijen verbinden zich ertoe hun burgerlijke aansprakelijkheid behoorlijk en in voldoende mate te verzekeren bij een, in België erkende, verzekeringsmaatschappij en op eenvoudig verzoek van de andere partij het bewijs hiervan voor te leggen. Silva verzekert zich eveneens voor de burgerlijke aansprakelijkheid welke ten laste kan gelegd worden van de erkende externe milieucoördinatoren en/of veiligheidscoördinatoren.

Communicatieprocedure

Alle mededelingen na het verlenen van de opdracht moeten, tenzij anders bepaald, per brief worden verzonden naar volgend adres: Silva, Léon Stynenstraat 70 bus 19.04 – 2000 Antwerpen. Als datum van ontvangst geldt de datum van de eerste werkdag volgend op de dag van de poststempel.

Geldigheidsclausule

In het geval dat één van de artikelen van deze algemene voorwaarden niet geldig wordt bevonden, wordt de geldigheid van de overige voorwaarden niet aangetast.

Tewerkstelling Silva

De opdrachtgever zal vanaf de ondertekening van de overeenkomst tot zes maanden na de beëindiging van de opdracht, rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet voor eigen rekening of voor rekening van een andere persoon, onderneming of bedrijf, geen werknemer van Silva of een verbonden onderneming tewerkgesteld in een leidinggevende, technische, financiële of verkoopfunctie, tewerkstellen of aanwerven. In het geval van de niet naleving van dit artikel zal Silva een forfaitaire vergoeding van € 75 000 aanrekenen, zonder afbreuk te doen van het recht van Silva om een aanvullende schade te vorderen en te bewijzen.

Verbreking en schadevergoeding

Indien de opdrachtgever één of meerdere van de overeengekomen verplichtingen niet nakomt, kan Silva hetzij de opdracht uitvoeren mits bijkomende prestaties die afzonderlijk zullen worden aangerekend, hetzij deze opdracht of alle lopende overeenkomsten onmiddellijk te verbreken. Deze verbreking wordt per aangetekend schrijven aan de opdrachtgever betekend, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is en onder voorbehoud van enige schadeloosstelling. Staking, brand, aanslagen en andere gelijkaardige omstandigheden moeten beschouwd worden als gevallen van toeval of overmacht. Onder geen enkel beding moet een partij, die door dergelijke omstandigheden in de onmogelijkheid gesteld wordt haar verbintenissen uit te voeren of tijdig uit te voeren, het onvoorspelbare of onvermijdelijke karakter ervan aantonen. Indien een omstandigheid, zoals vermeld hierboven, zich voordoet, heeft Silva het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding voor partijdigheid. Indien dergelijke omstandigheden gedurende zes (6) maanden aanhouden, hebben elk der beide partijen het recht de overeenkomst te verbreken, met uitsluiting van elk recht tot schadevergoeding. In dit geval moeten de reeds door Silva uitgevoerde diensten in ieder geval door de klant vergoed worden. Indien de opdrachtgever de overeenkomst, om welke reden ook, met uitzondering van overmacht of toeval zoals hierboven vermeld, verbreekt, is hij gehouden tot het betalen van de reeds door Silva uitgevoerde prestaties en gemaakte kosten. Daarenboven is het Silva toegestaan een forfaitaire schadevergoeding te vragen ten bedrage van 10 % van de kosten van de totale overeenkomst.

Geschillen

Alle overeenkomsten met Silva worden beheerst door de Belgische wetgeving. In geval van betwisting is de Rechtbank van Antwerpen bevoegd.